Политика за поверителност и защита на личните данни

„КОЗМЕТИК ТАНЕВИ“ ЕООД (наричано по-долу за краткост "Администратор" или "Дружеството") осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата политика за поверителност има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „КОЗМЕТИК ТАНЕВИ“ ЕООД не обработва такава информация за Вас.

Всеки контролира информацията, която предоставя на www.lcn-bulgaria.com Ако не желаете да споделите информацията необходима за изпращане на поръчки, сте добре дошли в нашия централен офис – гр. Плевен, пл. „Възраждане“ 5, ет. 2, офис 8, където ще бъдете обслужени без необходимост от предоставяне на лични данни

 КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

- При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата се изискват:
имената Ви; електронния Ви адрес; актуален телефон за връзка, професионална квалификация, име и адрес на салона/студиото Ви, име на фирма (по желание), име на салон във фейсбук платформата (по желание), както и сертификат/ удостоверение/ документ за преминало професионално обучение
- част от информацията, която се попълва, е задължителна, има и полета, които не са задължителни, попълват се по желание на потребителя

 ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на платформата  www.lcn-bulgaria.com, включително за следните цели:

създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на стоките и осъществяване на връзката между клиент и доставчик
счетоводни цели
защита на информационната сигурност
статистически цели за подобряване на платформата;
изпращане на информационни съобщения, с цел подобряване и индивидуализиране на услугата, събития, други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Всеки регистриран потребител, като субект на данните, може по всяко време да упражни правата си, предвидени в Общия регламент за защитата на данните 679/2016 и националното законодателство, и по-специално:

 • правото на информация и достъп до данните, обработвани от „КОЗМЕТИК ТАНЕВИ“ ЕООД
 • правото на ограничаване на обработването на данните му,
 • правото на корекция, или изтриване на част или на всички (право на забрава) лични данни

(2) Упражняването на горепосочените права може да стане:

 • с подаване на молба на електронен адрес cosmetic_tanevi@abv.bg
 • на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ 5, ет. 2, офис 8,

  
В случай на упражняване на някое от горепосочените права на регистрирания потребител-клиент, „КОЗМЕТИК ТАНЕВИ“ ЕООД, ще предприеме всички възможни мерки за удовлетворяване на искането в рамките на 1 /една/ седмица от подаването му. В този случай регистрираният потребител-клиент се уведомява, че необходимият минимум от личните му данни ще бъде запазен, за да се защитят законните интереси на фирмата.
 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

 ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

„КОЗМЕТИК ТАНЕВИ“ ЕООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички служители на „КОЗМЕТИК ТАНЕВИ“ ЕООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

 НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

lcn-bulgaria.com не събира лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет пространството. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на lcn-bulgaria.com без разрешението на своите родители или настойници.

 АВТОМАТИЧНО ЗАПИСВАНА ИНФОРМАЦИЯ

Когато осъществявате достъп до интернет сайта www.lcn-bulgaria.com, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.